سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ ۱۹:۴۶
IOTC
/ مناقصه و مزایده
عنوانشمارهمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ انتشارتاریخ پایاننوعوضعیت
م ع پ/002/1402 ۱ خرداد ۱۴۰۲ --- ۱ خرداد ۱۴۰۲ ۱ خرداد ۱۴۰۲ ۸ خرداد ۱۴۰۲ مناقصه
م ع پ/005/1402 ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ --- ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ مناقصه
م ع پ/001/1402 ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ --- ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ مناقصه
م ع پ/014/1401 ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ --- ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ مناقصه
م ع پ/037/1401 ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ --- ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ ۵ فروردین ۱۴۰۲ مناقصه
م ع پ/047/1401 ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ --- ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ ۵ فروردین ۱۴۰۲ مناقصه
م ع پ/041/1401 ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ --- ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ ۵ فروردین ۱۴۰۲ مناقصه
م ع پ/043/1401 ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ --- ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ ۵ فروردین ۱۴۰۲ مناقصه
م ع پ/044/1401 ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ --- ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ ۵ فروردین ۱۴۰۲ مناقصه
م ع پ/008/1401 ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ --- ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ مناقصه
م ع پ/040/1401 ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ --- ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ مناقصه
م ع پ/024/1401 ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ --- ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ ۱۸ اسفند ۱۴۰۱ مناقصه
م ع پ/035/1401 ۶ اسفند ۱۴۰۱ --- ۶ اسفند ۱۴۰۱ ۶ اسفند ۱۴۰۱ ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ مناقصه
م ع پ/004/1401 ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ --- ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ مناقصه
م ع پ/041/1401 ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ --- ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ ۷ اسفند ۱۴۰۱ مناقصه
م ع پ/035/1401 ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ --- ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ مناقصه
م ع پ/034/1401 ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ --- ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ مناقصه
م ع پ/037/1401 ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ --- ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ مناقصه
م ع پ/012/1401 ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ --- ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ مناقصه
م ع پ/011/1401 ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ --- ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ مناقصه
م ع پ/031/1401 ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ --- ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ ۸ بهمن ۱۴۰۱ ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ مناقصه
م ع پ/030/1401 ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ --- ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ ۸ بهمن ۱۴۰۱ ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ مناقصه
م ع پ/036/1401 ۲۸ دی ۱۴۰۱ --- ۲۸ دی ۱۴۰۱ ۲۶ دی ۱۴۰۱ ۵ بهمن ۱۴۰۱ مناقصه
م ع پ/026/1401 ۲۴ دی ۱۴۰۱ --- ۲۴ دی ۱۴۰۱ ۲۱ دی ۱۴۰۱ ۱ بهمن ۱۴۰۱ مناقصه
م ع پ/039/1401 ۲۱ دی ۱۴۰۱ --- ۲۱ دی ۱۴۰۱ ۲۱ دی ۱۴۰۱ ۲۸ دی ۱۴۰۱ مناقصه
« قبلی صفحه ۱ از ۲۰ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ بعدی »
عنوانشمارهمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ انتشارتاریخ پایاننوعوضعیت
MM/11/1401 ۸ خرداد ۱۴۰۲ --- ۸ خرداد ۱۴۰۲ ۶ خرداد ۱۴۰۲ ۱۵ خرداد ۱۴۰۲ مناقصه
AA/04/1401 ۱ خرداد ۱۴۰۲ --- ۱ خرداد ۱۴۰۲ ۱ خرداد ۱۴۰۲ ۸ خرداد ۱۴۰۲ مناقصه
AA/03/1402 ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ --- ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۷ خرداد ۱۴۰۲ مناقصه
AA/24/1401 ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ --- ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ مناقصه
AA/14/1401 ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ --- ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ مناقصه
AA/13/1401 ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ --- ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ مناقصه
MM/23/1401 ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ --- ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ مناقصه
MM/04/1400 ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ --- ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ مناقصه
AA/21/1401 ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ --- ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ ۲ اسفند ۱۴۰۱ مناقصه
MM/11/1401 ۸ بهمن ۱۴۰۱ --- ۸ بهمن ۱۴۰۱ ۸ بهمن ۱۴۰۱ ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ مناقصه
AA/19/1401 ۱۴ دی ۱۴۰۱ --- ۱۴ دی ۱۴۰۱ ۱۴ دی ۱۴۰۱ ۲۱ دی ۱۴۰۱ مناقصه
MM/04/1400 ۲۶ آذر ۱۴۰۱ --- ۲۶ آذر ۱۴۰۱ ۲۳ آذر ۱۴۰۱ ۳ دی ۱۴۰۱ مناقصه
AA/13/1401 ۲۱ آذر ۱۴۰۱ --- ۲۱ آذر ۱۴۰۱ ۲۱ آذر ۱۴۰۱ ۲۸ آذر ۱۴۰۱ مناقصه
AA/1401/14 ۲ آذر ۱۴۰۱ --- ۲ آذر ۱۴۰۱ ۱ آذر ۱۴۰۱ ۹ آذر ۱۴۰۱ مناقصه
MM/11/1401 ۲۴ آبان ۱۴۰۱ --- ۲۴ آبان ۱۴۰۱ ۲۴ آبان ۱۴۰۱ ۱ آذر ۱۴۰۱ مناقصه
AA/19/1400 ۲۴ آبان ۱۴۰۱ --- ۲۴ آبان ۱۴۰۱ ۲۴ آبان ۱۴۰۱ ۱ آذر ۱۴۰۱ مناقصه
MM/21/99 ۱۸ آبان ۱۴۰۱ --- ۱۸ آبان ۱۴۰۱ ۱۸ آبان ۱۴۰۱ ۲۵ آبان ۱۴۰۱ مناقصه
MM/1401/05 ۱۸ آبان ۱۴۰۱ --- ۱۸ آبان ۱۴۰۱ ۱۸ آبان ۱۴۰۱ ۲۵ آبان ۱۴۰۱ مناقصه
AA/17/1400 ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ --- ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ مناقصه
MM/99/22 ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ --- ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ مناقصه
MM/11/1401 ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ --- ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ مناقصه
AA/01/1401 ۳۱ اَمرداد ۱۴۰۱ --- ۳۱ اَمرداد ۱۴۰۱ ۲۹ اَمرداد ۱۴۰۱ ۷ شهریور ۱۴۰۱ مناقصه
AA/04/1401 ۲۵ اَمرداد ۱۴۰۱ --- ۲۵ اَمرداد ۱۴۰۱ ۲۵ اَمرداد ۱۴۰۱ ۱ شهریور ۱۴۰۱ مناقصه
MM/20/1400 ۲۴ اَمرداد ۱۴۰۱ --- ۲۴ اَمرداد ۱۴۰۱ ۲۴ اَمرداد ۱۴۰۱ ۳۱ اَمرداد ۱۴۰۱ مناقصه
AA/10/1401 ۲۸ تیر ۱۴۰۱ --- ۲۸ تیر ۱۴۰۱ ۲۸ تیر ۱۴۰۱ ۴ اَمرداد ۱۴۰۱ مناقصه
« قبلی صفحه ۱ از ۱۵ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ بعدی »
عنوانشمارهمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ انتشارتاریخ پایاننوعوضعیت
401/02 ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ --- ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ مزایده
401/02 ۸ بهمن ۱۴۰۱ --- ۸ بهمن ۱۴۰۱ ۸ بهمن ۱۴۰۱ ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ مزایده
13/99 ۹ خرداد ۱۴۰۱ --- ۹ خرداد ۱۴۰۱ ۸ خرداد ۱۴۰۱ ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ مزایده
13/99 ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ --- ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ ۲۸ اسفند ۱۴۰۰ مزایده
01/99 ۲۶ مهر ۱۴۰۰ --- ۲۶ مهر ۱۴۰۰ ۲۵ مهر ۱۴۰۰ ۲ آبان ۱۴۰۰ مزایده
14/99 ۲۰ مهر ۱۴۰۰ --- ۲۰ مهر ۱۴۰۰ ۲۰ مهر ۱۴۰۰ ۲۶ مهر ۱۴۰۰ مزایده
01/99 ۱۵ تیر ۱۴۰۰ --- ۱۵ تیر ۱۴۰۰ ۱۵ تیر ۱۴۰۰ ۲۱ تیر ۱۴۰۰ مزایده
99/01 ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ --- ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ مزایده
03/95 ۸ آبان ۱۳۹۶ --- ۸ آبان ۱۳۹۶ ۸ آبان ۱۳۹۶ ۲۲ آبان ۱۳۹۶ مزایده
02/95 ۲۵ اَمرداد ۱۳۹۶ --- ۲۵ اَمرداد ۱۳۹۶ ۲۳ اَمرداد ۱۳۹۶ ۸ شهریور ۱۳۹۶ مزایده
01/95 ۲۵ اَمرداد ۱۳۹۶ --- ۲۵ اَمرداد ۱۳۹۶ ۲۳ اَمرداد ۱۳۹۶ ۸ شهریور ۱۳۹۶ مزایده
95/01 ۳ آذر ۱۳۹۵ --- ۳ آذر ۱۳۹۵ ۷ آذر ۱۳۹۵ ۱۷ آذر ۱۳۹۵ مزایده
95/02 ۳ آذر ۱۳۹۵ --- ۳ آذر ۱۳۹۵ ۷ آذر ۱۳۹۵ ۱۷ آذر ۱۳۹۵ مزایده
مزایده شماره 01/93 ۱۵ فروردین ۱۳۹۴ --- ۱۵ فروردین ۱۳۹۴ ۱۶ فروردین ۱۳۹۴ ۲۳ فروردین ۱۳۹۴ مزایده
عنوانشمارهتاریخ انتشارنوع
  ۱۷ تیر ۱۳۹۹ اطلاعیه های پیمانکاران
  ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ اطلاعیه های پیمانکاران
  ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ اطلاعیه های پیمانکاران