یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ ۰۱:۴۷
IOTC
نوععنوانشمارهمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ درج آگهی در روزنامه نوبت اولتاریخ انتشارتاریخ پایانوضعیت
مناقصه م ع پ/036/1402 ۲۱ فروردین ۱۴۰۳ --- ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ ۲۸ فروردین ۱۴۰۳
مناقصه م ع پ/035/1402 ۲۱ فروردین ۱۴۰۳ --- ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ ۲۸ فروردین ۱۴۰۳
مناقصه م.ع.پ/034/1402 ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ --- ۱۹ اسفند ۱۴۰۲ ۱۹ اسفند ۱۴۰۲ ۵ فروردین ۱۴۰۳
مناقصه م.ع.پ/033/1402 ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ --- ۱۹ اسفند ۱۴۰۲ ۱۹ اسفند ۱۴۰۲ ۵ فروردین ۱۴۰۳
مناقصه م.ع.پ/032/1402 ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ --- ۱۹ اسفند ۱۴۰۲ ۱۹ اسفند ۱۴۰۲ ۵ فروردین ۱۴۰۳
مناقصه م ع پ/027/1402 ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ --- ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ ۲۰ اسفند ۱۴۰۲
مناقصه م.ع.پ/026/1402 ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ --- ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ ۳۰ بهمن ۱۴۰۲
مناقصه م.ع.پ/012/1402 ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ --- ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ ۳۰ بهمن ۱۴۰۲
مناقصه م.ع.پ/013/1402 ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ --- ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ ۳۰ بهمن ۱۴۰۲
مناقصه م.ع.پ/020/1402 ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ --- ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ ۲۵ بهمن ۱۴۰۲
مناقصه م.ع.پ/031/1402 ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ --- ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ ۲۳ بهمن ۱۴۰۲
مناقصه م ع پ/1402/017 ۳۰ دی ۱۴۰۲ --- ۲۷ دی ۱۴۰۲ ۲۷ دی ۱۴۰۲ ۷ بهمن ۱۴۰۲
مناقصه م ع پ/027/1402 ۲۳ دی ۱۴۰۲ --- ۲۰ دی ۱۴۰۲ ۲۰ دی ۱۴۰۲ ۳۰ دی ۱۴۰۲
مناقصه م ع پ / 1402/028 ۱۹ دی ۱۴۰۲ --- ۱۷ دی ۱۴۰۲ ۱۷ دی ۱۴۰۲ ۲۶ دی ۱۴۰۲
مناقصه م ع پ/1402/030 ۱۹ دی ۱۴۰۲ --- ۱۷ دی ۱۴۰۲ ۱۷ دی ۱۴۰۲ ۲۶ دی ۱۴۰۲
مناقصه م ع پ/014/1402 ۱۳ دی ۱۴۰۲ --- ۱۱ دی ۱۴۰۲ ۱۱ دی ۱۴۰۲ ۴ بهمن ۱۴۰۲
مناقصه م ع پ / 1402 / 013 ۴ دی ۱۴۰۲ --- ۲ دی ۱۴۰۲ ۲ دی ۱۴۰۲ ۱۱ دی ۱۴۰۲
مناقصه م ع پ /1402/012 ۴ دی ۱۴۰۲ --- ۲ دی ۱۴۰۲ ۲ دی ۱۴۰۲ ۱۱ دی ۱۴۰۲
مناقصه م ع پ/1402/011 ۴ دی ۱۴۰۲ --- ۲ دی ۱۴۰۲ ۲ دی ۱۴۰۲ ۱۱ دی ۱۴۰۲
مناقصه م ع پ/010/1402 ۴ دی ۱۴۰۲ --- ۲ دی ۱۴۰۲ ۲ دی ۱۴۰۲ ۱۱ دی ۱۴۰۲
مناقصه م ع پ/1402/018 ۲ دی ۱۴۰۲ --- ۲۹ آذر ۱۴۰۲ ۲۹ آذر ۱۴۰۲ ۹ دی ۱۴۰۲
مناقصه م ع پ/026/1402 ۲۱ آذر ۱۴۰۲ --- ۱۹ آذر ۱۴۰۲ ۱۹ آذر ۱۴۰۲ ۲۸ آذر ۱۴۰۲
مناقصه م ع پ/015/1402 ۸ آذر ۱۴۰۲ --- ۶ آذر ۱۴۰۲ ۶ آذر ۱۴۰۲ ۱۵ آذر ۱۴۰۲
مناقصه م ع پ/014/1402 ۸ آذر ۱۴۰۲ --- ۶ آذر ۱۴۰۲ ۶ آذر ۱۴۰۲ ۱۵ آذر ۱۴۰۲
مناقصه م ع پ/020/1402 ۸ آذر ۱۴۰۲ --- ۶ آذر ۱۴۰۲ ۶ آذر ۱۴۰۲ ۱۵ آذر ۱۴۰۲
« قبلی صفحه ۱ از ۲۲ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ بعدی »
نوععنوانشمارهمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ درج آگهی در روزنامه نوبت اولتاریخ انتشارتاریخ پایانوضعیت
مناقصه AA/29/1402 ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ --- ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ ۲۸ اسفند ۱۴۰۲
مناقصه AA/31/1402 ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ --- ۱۹ اسفند ۱۴۰۲ ۱۹ اسفند ۱۴۰۲ ۲۸ اسفند ۱۴۰۲
مناقصه 140230 ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ --- ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ ۲۰ اسفند ۱۴۰۲
مناقصه 1402/10MM ۹ اسفند ۱۴۰۲ --- ۸ اسفند ۱۴۰۲ ۸ اسفند ۱۴۰۲ ۱۶ اسفند ۱۴۰۲
مناقصه 1402/21AA ۹ اسفند ۱۴۰۲ --- ۸ اسفند ۱۴۰۲ ۸ اسفند ۱۴۰۲ ۱۶ اسفند ۱۴۰۲
مناقصه MM/1402/23 ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ --- ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ ۲۳ بهمن ۱۴۰۲
مناقصه MM/1402/22 ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ --- ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ ۲۳ بهمن ۱۴۰۲
مناقصه MM/24/1402 ۹ بهمن ۱۴۰۲ --- ۷ بهمن ۱۴۰۲ ۷ بهمن ۱۴۰۲ ۱۶ بهمن ۱۴۰۲
مناقصه 1402/28MM ۲ بهمن ۱۴۰۲ --- ۳۰ دی ۱۴۰۲ ۳۰ دی ۱۴۰۲ ۹ بهمن ۱۴۰۲
مناقصه AA/27/1402 ۲۷ دی ۱۴۰۲ --- ۲۵ دی ۱۴۰۲ ۲۵ دی ۱۴۰۲ ۴ بهمن ۱۴۰۲
مناقصه AA/26/1402 ۲۷ دی ۱۴۰۲ --- ۲۵ دی ۱۴۰۲ ۲۵ دی ۱۴۰۲ ۴ بهمن ۱۴۰۲
مناقصه AA/25/1402 ۱۲ دی ۱۴۰۲ --- ۱۰ دی ۱۴۰۲ ۱۰ دی ۱۴۰۲ ۱۹ دی ۱۴۰۲
مناقصه AA/20/1402 ۱۱ دی ۱۴۰۲ --- ۹ دی ۱۴۰۲ ۹ دی ۱۴۰۲ ۱۸ دی ۱۴۰۲
مناقصه AA/24/1401 ۴ آذر ۱۴۰۲ --- ۱ آذر ۱۴۰۲ ۱ آذر ۱۴۰۲ ۱۱ آذر ۱۴۰۲
مناقصه َAA/21/1402 ۴ آذر ۱۴۰۲ --- ۱ آذر ۱۴۰۲ ۱ آذر ۱۴۰۲ ۱۱ آذر ۱۴۰۲
مناقصه AA/09/1402 ۲۳ آبان ۱۴۰۲ --- ۲۱ آبان ۱۴۰۲ ۲۱ آبان ۱۴۰۲ ۳۰ آبان ۱۴۰۲
مناقصه MM/19/1402 ۳ آبان ۱۴۰۲ --- ۱ آبان ۱۴۰۲ ۱ آبان ۱۴۰۲ ۱۰ آبان ۱۴۰۲
مناقصه AA/16/1402 ۳ آبان ۱۴۰۲ --- ۱ آبان ۱۴۰۲ ۱ آبان ۱۴۰۲ ۱۰ آبان ۱۴۰۲
مناقصه MM/01/1402 ۱۸ مهر ۱۴۰۲ --- ۱۷ مهر ۱۴۰۲ ۱۸ مهر ۱۴۰۲ ۲۵ مهر ۱۴۰۲
مناقصه AA/13/1401 ۸ مهر ۱۴۰۲ --- ۵ مهر ۱۴۰۲ ۸ مهر ۱۴۰۲ ۱۵ مهر ۱۴۰۲
مناقصه AA/04/1402/ ۲۸ شهریور ۱۴۰۲ --- ۲۸ شهریور ۱۴۰۲ ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ ۴ مهر ۱۴۰۲
مناقصه MM/18/1402 ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ --- ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ ۲۰ شهریور ۱۴۰۲
مناقصه AA/17/1402 ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ --- ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ ۲۰ شهریور ۱۴۰۲
مناقصه MM/10/1402 ۶ شهریور ۱۴۰۲ --- ۶ شهریور ۱۴۰۲ ۴ شهریور ۱۴۰۲ ۱۳ شهریور ۱۴۰۲
مناقصه MM/02/1402 ۶ شهریور ۱۴۰۲ --- ۶ شهریور ۱۴۰۲ ۴ شهریور ۱۴۰۲ ۱۳ شهریور ۱۴۰۲
« قبلی صفحه ۱ از ۱۶ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ بعدی »
نوععنوانشمارهمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ درج آگهی در روزنامه نوبت اولتاریخ انتشارتاریخ پایانوضعیت
مزایده 99/13 ۲۷ آذر ۱۴۰۲ --- ۲۷ آذر ۱۴۰۲ ۲۷ آذر ۱۴۰۲ ۱۴ دی ۱۴۰۲
مزایده 99/13 ۱۸ اَمرداد ۱۴۰۲ --- ۱۸ اَمرداد ۱۴۰۲ ۱۸ اَمرداد ۱۴۰۲ ۲۵ اَمرداد ۱۴۰۲
مزایده 401/02 ۷ تیر ۱۴۰۲ --- ۷ تیر ۱۴۰۲ ۷ تیر ۱۴۰۲ ۱۴ تیر ۱۴۰۲
مزایده 99/13 ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ --- ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ ۲۸ خرداد ۱۴۰۲
مزایده 401/02 ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ --- ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
مزایده 401/02 ۸ بهمن ۱۴۰۱ --- ۸ بهمن ۱۴۰۱ ۸ بهمن ۱۴۰۱ ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
مزایده 13/99 ۹ خرداد ۱۴۰۱ --- ۹ خرداد ۱۴۰۱ ۸ خرداد ۱۴۰۱ ۱۶ خرداد ۱۴۰۱
مزایده 13/99 ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ --- ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ ۲۸ اسفند ۱۴۰۰
مزایده 01/99 ۲۶ مهر ۱۴۰۰ --- ۲۶ مهر ۱۴۰۰ ۲۵ مهر ۱۴۰۰ ۲ آبان ۱۴۰۰
مزایده 14/99 ۲۰ مهر ۱۴۰۰ --- ۲۰ مهر ۱۴۰۰ ۲۰ مهر ۱۴۰۰ ۲۶ مهر ۱۴۰۰
مزایده 01/99 ۱۵ تیر ۱۴۰۰ --- ۱۵ تیر ۱۴۰۰ ۱۵ تیر ۱۴۰۰ ۲۱ تیر ۱۴۰۰
مزایده 99/01 ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ --- ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
مزایده 03/95 ۸ آبان ۱۳۹۶ --- ۸ آبان ۱۳۹۶ ۸ آبان ۱۳۹۶ ۲۲ آبان ۱۳۹۶
مزایده 02/95 ۲۵ اَمرداد ۱۳۹۶ --- ۲۵ اَمرداد ۱۳۹۶ ۲۳ اَمرداد ۱۳۹۶ ۸ شهریور ۱۳۹۶
مزایده 01/95 ۲۵ اَمرداد ۱۳۹۶ --- ۲۵ اَمرداد ۱۳۹۶ ۲۳ اَمرداد ۱۳۹۶ ۸ شهریور ۱۳۹۶
مزایده 95/01 ۳ آذر ۱۳۹۵ --- ۳ آذر ۱۳۹۵ ۷ آذر ۱۳۹۵ ۱۷ آذر ۱۳۹۵
مزایده 95/02 ۳ آذر ۱۳۹۵ --- ۳ آذر ۱۳۹۵ ۷ آذر ۱۳۹۵ ۱۷ آذر ۱۳۹۵
مزایده مزایده شماره 01/93 ۱۵ فروردین ۱۳۹۴ --- ۱۵ فروردین ۱۳۹۴ ۱۶ فروردین ۱۳۹۴ ۲۳ فروردین ۱۳۹۴
نوععنوانشمارهتاریخ انتشار
اطلاعیه های پیمانکاران   ۱۷ تیر ۱۳۹۹
اطلاعیه های پیمانکاران   ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
اطلاعیه های پیمانکاران   ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹