شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲ ۰۴:۲۲
IOTC

    

عزیزاله  عبدی میکاییل

متولد :

محل تولد :

سوابق تحصیلی :

سوابق شغلی : سرپرست حراست 

تلفن اداره:             ۷۱۰۹۵۰۰۰- ۰۲۱