پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ ۱۱:۴۲
IOTC

عبداله نجفی

عبداله  نجفی

متولد : 

محل تولد :

سوابق تحصیلی :  

سوابق شغلی: