شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱ ۱۵:۵۴
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید دو دستگاه خودروی آتش نشانی فوماتیک

مناقصه

MM/21/99

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۹ شهریور ۱۴۰۰ ۰۸:۲۴