جمعه ۷ مهر ۱۴۰۲ ۱۳:۱۸
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

اطلاعیه نحوه دریافت و بارگذاری اسناد مناقصه

اطلاعیه های پیمانکاران

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

به اطلاع کلیه مناقصه گران و تامین کنندگان کالا می رساند؛

 اطلاعات ، اسناد و مدارک مربوط به مناقصات موجود در سایت شرکت پایانه های نفتی ایران صرفاً جهت اطلاع رسانی به مناقصه گران و تامین کنندگان کالا و خدمات بوده و هرگونه اقدام در خصوص دانلود اسناد ارزیابی کیفی و بارگذاری اسناد مناقصه صرفاً می بایست در موعد مقرر و از طریق سامانه ستاد صورت پذیرد در غیر اینصورت امکان ادامه حضور در روند برگزاری مناقصه برای آن دسته از مناقصه گران و تامین کنندگان کالا که براساس شرایط پیش گفته اقدام ننمایند فراهم نخواهد بود.