IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید زنجیر مربوط به ضربه گیر اسکله

مناقصه

98/01/AA

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۸ آذر ۱۳۹۸ ۰۸:۰۰

۲ دی ۱۳۹۸ ۱۶:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران