IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

انجام خدمات مهندسی نظارت کارگاهی و بازنگری طراحی پروژه های شرکت پایانه های نفتی ایران

مناقصه

م ع پ/98/004

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۲ تیر ۱۳۹۸ ۰۸:۰۰

۲۶ تیر ۱۳۹۸ ۱۶:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران