IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید منبع تغذیه بدون وقفه (UPS)

مناقصه

MM/10/97

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۷ دی ۱۳۹۷ ۰۸:۰۰

۱ بهمن ۱۳۹۷ ۱۶:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران