IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید 4 دستگاه Sludge Pump

مناقصه

MM/97/05

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۳ مرداد ۱۳۹۷ ۰۸:۰۰

۶ شهریور ۱۳۹۷ ۱۶:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران