IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

مطالعات امکان سنجی و مقدماتی دریافت، ذخیره سازی و صادرات نفت خام غرب کارون به میزان 700 هزار بشکه در روز

مناقصه

م ع پ/012/96

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۴ مهر ۱۳۹۶ ۰۸:۰۰

۸ آبان ۱۳۹۶ ۱۶:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران