شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱ ۱۴:۴۴
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید دو دستگاه X-RAY و دو دستگاه GATE WAY

مناقصه

PO1/17/95

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۹ شهریور ۱۳۹۶ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران