شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱ ۱۶:۱۱
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید شش دستگاه فلو کامپیوتر

مناقصه

AA/39/93

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۱ آبان ۱۳۹۵ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران