شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱ ۱۵:۱۸
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

انجام خدمات حفاظتی و حراستی تاسیسات، اسکله، اماکن شرکت پایانه های نفتی ایران در مناطق خارگ، عسلویه بصورت یک مرحله ای

مناقصه

م ع پ/021/94

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۸ آذر ۱۳۹۴ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران