IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

انجام خدمات مورد نیاز شرکت پایانه های نفتی ایران در مناطق خارگ، تهران، بوشهر و اهواز

مناقصه

م ع پ/017/94

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۵ آبان ۱۳۹۴ ۰۸:۰۰

۹ آذر ۱۳۹۴ ۱۶:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران