شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱ ۱۴:۵۰
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

پروژه بازیافت پسماند خانگی ، انجام خدمات تفکیک از مبداء، جمع آوری مکانیزه، حمل، جداسازی مواد بازیافتی، امحا بیولوژیکی زباله ها در جزیره خارگ و خدمات مورد نیاز ادارات مدیریت امور فنی در شرکت پایانه های نفتی ایران

مناقصه

م ع پ/019/94

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۳ آبان ۱۳۹۴ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران