IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

پروژه اجرای آسفالت جاده گشتی و دسترسی به باند فرودگاه و راه های دسترسی به پروژه ها و منطقه شرکتی شرکت پایانه های نفتی ایران در جزیره خارگ بصورت یک مرحله ای

مناقصه

م ع پ/018/94

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۰ آبان ۱۳۹۴ ۰۸:۰۰

۴ آذر ۱۳۹۴ ۱۶:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران