IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید یک دستگاه هیدرودوزر جهت انتقال رسوبات کف مخازن

مناقصه

93/40/AA

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۲ فروردین ۱۳۹۴ ۱۳:۲۰

۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۳:۲۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران - امور بازرگانی