چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ ۲۰:۰۹
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره 93/19/PO1 - خرید 60 متر بوم H92 جهت جراثقال 225 تن

مناقصه

1366338

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران