جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱ ۱۷:۲۰
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره 93/03/MP - خرید چهار دستگاه سیستم فرمان کنترل ولو (MOV) ساخت شرکت ROTORK

مناقصه

1357733

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران