جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱ ۱۶:۴۶
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره 93/05/AA - خرید کارتهای الکترونیکی سیستم کنترل میترینگ

مناقصه

1357732

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران