سه شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱ ۲۳:۰۵
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

تجدید مناقصه شماره 92/24/AA - خرید نازل های سیستم SRJ

مناقصه

1330940

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران