شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱ ۱۵:۳۱
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

تعمیرات کلی طبقه همکف ساختمان قدیم اداره مرکزی

مناقصه

م پ خ/030/93

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

حداقل رتبه 5 رشته ابنیه و یا حداقل رتبه 5 در رشته تاسیسات و تجهیزات