شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱ ۱۵:۰۰
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

اجرای کانیو جهت هدایت آبهای سطحی بلوار شهدا

مناقصه

م پ خ/029/93

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

حداقل رتبه 5 رشته ابنیه و یا حداقل رتبه 5 تاسیسات و تجهیزات