شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱ ۱۵:۴۳
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

بازسازی کانال آبرو ضلع غربی مخازن نفت

مناقصه

م پ خ/026/93

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

رتبه 5 در رشته ابنیه