شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱ ۱۴:۳۶
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خدمات تعمیر و نگهداری خطوط لوله و تاسیسات شرکت پایانه های نفتی ایران در ناحیه خشکی جزیره خارک بصورت یک مرحله ای

مناقصه

مناقصه شماره م.ع.پ 93/018

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

4 تاسیسات و تجهیزات