شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱ ۱۶:۱۵
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

برچیدن سلاپ تانکهای قدیمی و نصب سلاپ تانکهای جدید پهلوگاه 11-12 و 15 اسکله غربی جزیره خارگ

مناقصه

م پ خ/017/93

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

رتبه 5 در رشته تاسیسات و تجهیزات