شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱ ۱۵:۳۴
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

بهسازی کارگاه اداره تعمیرات برق

مناقصه

م پ خ/016/93

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

رتبه 5 در رشته ابنیه