شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱ ۱۶:۰۳
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

انتخاب مشاور برای انجام مطالعات مهندسی مقدماتی جهت عملیاتی نمودن پهلوگاه شماره 14 و تهیه اسناد مناقصه EPC و بصورت

مناقصه

مناقصه شماره م.ع.پ 93/014

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

پایه 1 در گروه نفت و گاز تخصص خطوط انتقال نفت و گاز