شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱ ۱۵:۰۰
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

انتخاب مشاور جهت انجام مطالعات مهندسی مقدماتی و تفصیلی ، تهیه برآورد و اسناد مناقصه PC پروژه تقویت شبکه توزیع برق غیر صنعتی خارک بصورت دو مرحله ای

مناقصه

مناقصه شماره م.ع.پ 93/017

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

پایه 1 در گروه انرژی تخصص توزیع نیرو