شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱ ۱۵:۲۵
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خدمات نگهداری از باغ پرندگان

مناقصه

م پ خ/008/93

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

رتبه 5 در رشته کشاورزی و یا مجوز فعالیت از محیط زیست در زمینه نگهداری طیور سال جاری