جمعه ۱ تیر ۱۴۰۳ ۰۱:۱۱
IOTC
شرکت پایانه های نفتی ایران|میز خدمت الکترونیک|خدمات برون سازمانی|بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات

بازرسی

بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات

  • نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل‌ها، مقررات، مصوبات و نظرات مدیریت و انطباق آنها با عملکردها و نحوه اجرای آنها و تهیه گزارش‌های لازم
  • هماهنگی و پیگیری در جهت پیشبرد و ارتقا سلامت اداری از طریق اصلاح مقررات و ظوابط با بهره‌گیری از امکانات فرهنگی و بکارگیری نظام موثر پیشگیری و برخورد با تخلفات
  • بررسی قراردادهای داخلی و خارجی به منظور انطباق با قوانین موضوعه و رعایت صرفه و صلاح و حفظ منافع شرکت
  • سرکشی و مراجعه به واحد های سازمانی و مناطق جهت مذاکره و گفتگو با مسئولین و کارکنان به جهت رسیدگی به مشکلات و موضوعات مطروحه در ابعاد (فنی/ مالی/ تدارکاتی/ پیمان‌ها و ....) و تهیه و ارائه گزارش‌های لازم بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل‌های کارشناسی
  • نظارت و بررسی در فرآیند برگزاری مناقصه‌ها و مزایده‌ها
  • ارزیابی، بررسی، تحقیق و بازرسی‌های ویژه بخصوص در رابطه با مسائل مالی، قراردادی، اداری و تدارکاتی که بنا به درخواست مدیریت شرکت در رابطه با انحراف از ضوابط و مصوبات ارجاع می‌گردد.
  • بازرسی از تاسیسات، ساختمان‌ها، در ستاد، مناطق و فعالیت‌ها و اقدامات جاری در آنها به جهت حصول اطمینان از اجرای ضوابط و مقررات در حفظ و نگهداری امکانات و تجهیزات و مراقبت‌های درون‌سازمانی
  • بررسی مسائل و مشکلات فی مابین شرکت با مسئولین محلی محل فعالیت‌های شرکت و انعکاس نتایج حاصله به مراجع ذیربط
  • بررسی و رسیدگی به موارد ارجاعی از سوی سازمان بازرسی کل کشور و تهیه گزارش لازم پس از مشاوره و کسب نظر مدیرعامل