جمعه ۱ تیر ۱۴۰۳ ۰۲:۲۹
IOTC

ساز و کار تولید بار اول رهیافت مهمی در زمینه بومی سازی تجهیزات و فرآیندهای گلوگاه در صنایع است که نه تنها بازاری تضمین شده برای شرکت های دانش بنیان فراهم کرده، بلکه همکاری بین بخش صنعتی و این شرکت ها را تسهیل کرده است. اهمیت تولید بار اول پس از قانون جهش تولید دانش بنیان را می توان از این جهت سنجید که بعد از این قانون و طی سالیان اخیر بیش از ۷ هزار میلیارد تومان بازارسازی تضمینی در این زمینه از سوی شرکتهای دانش بنیان انجام شده است. بومی سازی تجهیزات و فرآیندهای گلوگاهی برای کاهش وابستگی به واردات، افزایش خودکفایی و ارتقای رشد اقتصادی بسیار مهم است. مکانیسم تولید بار اول موفق ترین مدل بومی سازی در بسیاری از کشورها از جمله ایران است.

شرکت پایانه های نفتی ایران نیز بر اساس ماده ۱۰ (قانون جهش تولید دانش بنیان) مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 31/۲/1401 و همچنین به منظور مقابله با تحریم های حوزه محصولات فناورانه، اقدام به عقد قرارداد با شرکت های دانش بنیان به منظور تولید بار اول اقلام فناورانه و راهبردی، نموده است. در همین راستا این امور در سالیان گذشته از این طریق قدم در راه رفع نیازهای عملیاتی شرکت پایانه های نفتی ایران گذاشته و پروژه هایی مانند طراحی و ساخت میتر توربین ۱۲ اینچ نفت خام را در دست اقدام دارد.