پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ ۱۱:۵۹
IOTC

احمد زارع

احمد زارع

 متولد:                  

محل تولد:

سوابق تحصیلی:   

سوابق شغلی: مدیر منابع انسانی 

تلفن اداره:             ۷۱۰۹۵۰۰۰- ۰۲۱