دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳ ۱۸:۱۱
IOTC

فرزاد جهانگیری   

فرزاد جهانگیری

  متولد:         1344

محل تولد: اصفهان 

سوابق تحصیلی: فوق لیسانس مهندسی مکانیک  

سوابق شغلی: مدیر مهندسی و ساختمان 

  تلفن اداره:             ۷۱۰۹۵۰۰۰- ۰۲۱