پنج شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۱ ۰۸:۵۸
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

انتخاب مشاور برای انجام خذمات آزمایشگاه مکانیک خاک مورد نیاز پروژه های در دست اقدام شرکت پایانه های نفتی ایران مطابق شرح خدمات و دو مرحله ای

مناقصه

مناقصه شماره م.ع.پ 044/92

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

1 گروه تخصص های مشترک تخصص ژئوتکنیک