جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱ ۱۶:۳۴
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

انجام کارهای باقیمانده مخزن 38 شرکت پایانه های نفتی ایران در خارگ بصورت یک مرحله ای

مناقصه

تجدید ماقصه شماره م.ع.پ 016/91

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

5 تاسیسات و تجهیزات (یا) 5 نفت و گاز