جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱ ۱۵:۲۲
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

تعمیرات اساسی وزیر آبی یدک کش های اداره خدمات دریایی با تناز 580 تن و آبخور 6 متر بصورت یک مرحله ای

مناقصه

مناقصه م.ع.پ 035/91

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران