جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱ ۱۶:۵۱
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خدمات رسوب زدایی کف و پاکسازی کامل مخزن یک میلیون بشکه ای شماره 35 به روش مکانیزه بصورت یک مرحله ای

مناقصه

تجدید مناقصه م.ع.پ 011/92

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

5 نفت و گاز یا 5 تاسیسات و تجهیزات