چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱ ۰۰:۰۰
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

تجدید مناقصه شماره 92/22/AA- خرید سیستم اندازه گیری سطح مخازن شرکت ROSEMOUNT

مناقصه

1330505

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران