شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱ ۱۵:۱۵
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

بازسازی حوضچه های شیر 1144 و 1145 و بازسازی باندوال مخزن 35 و سنگ چینی جاده اطراف مخزن 30

مناقصه

م پ خ/031/93

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

5 در رشته ابنیه