IOTC
» معرفی شرکت » مدیرعامل

معرفی

00

دکتر عباس اسدروز

  مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران