English
:
شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۵, ۱۶:۵۳
سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
عنوانشمارهتاریخ شروع دریافت اسنادآخرین روز فروش اسنادتاریخ درج آگهی در روزنامهانتشار در سایتآخرین روز تحویل اسنادنوعوضعیت
م ع پ/019/95 ۲۸ مهر ۱۳۹۵ ۱۲ آبان ۱۳۹۵ ۲۸ مهر ۱۳۹۵ ۲۸ مهر ۱۳۹۵ ۱۲ آبان ۱۳۹۵ مناقصه
م ع پ/018/95 ۲۴ مهر ۱۳۹۵ ۸ آبان ۱۳۹۵ ۲۴ مهر ۱۳۹۵ ۱۹ مهر ۱۳۹۵ ۸ آبان ۱۳۹۵ مناقصه
م ع پ/016/95 ۲۴ مهر ۱۳۹۵ ۸ آبان ۱۳۹۵ ۲۴ مهر ۱۳۹۵ ۱۹ مهر ۱۳۹۵ ۸ آبان ۱۳۹۵ مناقصه
م ع پ/003/95 ۱۴ مهر ۱۳۹۵ ۱ آبان ۱۳۹۵ ۱۴ مهر ۱۳۹۵ ۱۳ مهر ۱۳۹۵ ۱ آبان ۱۳۹۵ مناقصه
م ع پ/010/95 ۵ مهر ۱۳۹۵ ۱۹ مهر ۱۳۹۵ ۵ مهر ۱۳۹۵ ۴ مهر ۱۳۹۵ ۱۹ مهر ۱۳۹۵ مناقصه
م ع پ 012/95 ۱۷ شهریور ۱۳۹۵ ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ ۱۷ شهریور ۱۳۹۵ ۱۵ شهریور ۱۳۹۵ ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ مناقصه
م ع پ/011/95 ۱۷ شهریور ۱۳۹۵ ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ ۱۷ شهریور ۱۳۹۵ ۱۵ شهریور ۱۳۹۵ ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ مناقصه
م ع پ/004/95 ۱۷ شهریور ۱۳۹۵ ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ ۱۷ شهریور ۱۳۹۵ ۱۵ شهریور ۱۳۹۵ ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ مناقصه
م ع پ/015/95 ۱۷ شهریور ۱۳۹۵ ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ ۱۷ شهریور ۱۳۹۵ ۱۵ شهریور ۱۳۹۵ ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ مناقصه
م ع پ/014/95 ۱۷ شهریور ۱۳۹۵ ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ ۱۷ شهریور ۱۳۹۵ ۱۵ شهریور ۱۳۹۵ ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ مناقصه
م پ خ/033/95 ۲ شهریور ۱۳۹۵ ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ ۲ شهریور ۱۳۹۵ ۱ شهریور ۱۳۹۵ ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ مناقصه
مناقصه شماره م ع پ/007/95 ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ ۲ شهریور ۱۳۹۵ ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ ۱۷ مرداد ۱۳۹۵ ۲ شهریور ۱۳۹۵ مناقصه
م ع پ/002/95 ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ ۲۷ مرداد ۱۳۹۵ ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ ۲۷ مرداد ۱۳۹۵ مناقصه
م ع پ/009/95 ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ ۲۷ مرداد ۱۳۹۵ ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ ۲۷ مرداد ۱۳۹۵ مناقصه
م ع پ/010/95 ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ ۲۷ مرداد ۱۳۹۵ ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ ۲۷ مرداد ۱۳۹۵ مناقصه
م پ خ/023/95 ۱۶ مرداد ۱۳۹۵ ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ ۱۶ مرداد ۱۳۹۵ ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ مناقصه
م پ خ/023/95 ۱۵ تیر ۱۳۹۵ ۲۹ تیر ۱۳۹۵ ۱۵ تیر ۱۳۹۵ ۱۴ تیر ۱۳۹۵ ۲۹ تیر ۱۳۹۵ مناقصه
م پ خ /024/95 ۱۵ تیر ۱۳۹۵ ۲۹ تیر ۱۳۹۵ ۱۵ تیر ۱۳۹۵ ۱۳ تیر ۱۳۹۵ ۲۹ تیر ۱۳۹۵ مناقصه
م ع پ/030/94 ۲ تیر ۱۳۹۵ ۱۹ تیر ۱۳۹۵ ۲ تیر ۱۳۹۵ ۲ تیر ۱۳۹۵ ۱۹ تیر ۱۳۹۵ مناقصه
م پ خ/021/95 ۲۴ خرداد ۱۳۹۵ ۸ تیر ۱۳۹۵ ۲۴ خرداد ۱۳۹۵ ۲۲ خرداد ۱۳۹۵ ۸ تیر ۱۳۹۵ مناقصه
م ع پ/004/95 ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۵ خرداد ۱۳۹۵ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۵ خرداد ۱۳۹۵ مناقصه
م ع پ/003/95 ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۵ خرداد ۱۳۹۵ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۵ خرداد ۱۳۹۵ مناقصه
م ع پ/001/95 ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۵ خرداد ۱۳۹۵ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۵ خرداد ۱۳۹۵ مناقصه
م ع پ/020/94 ۲۵ فروردین ۱۳۹۵ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۲۵ فروردین ۱۳۹۵ ۲۳ فروردین ۱۳۹۵ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ مناقصه
م پ خ/003/95 ۲۵ فروردین ۱۳۹۵ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۲۵ فروردین ۱۳۹۵ ۲۳ فروردین ۱۳۹۵ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ مناقصه
تعداد نمایش:۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰
۲۲۹ مورد، صفحه ۱ از ۱۰
عنوانشمارهتاریخ شروع دریافت اسنادآخرین روز فروش اسنادتاریخ درج آگهی در روزنامهانتشار در سایتآخرین روز تحویل اسنادنوعوضعیت
JA/12/95 ۲۸ مهر ۱۳۹۵ ۱۲ آبان ۱۳۹۵ ۲۸ مهر ۱۳۹۵ ۲۶ مهر ۱۳۹۵ ۱۲ آبان ۱۳۹۵ مناقصه
PO1/05/95 ۲۸ مهر ۱۳۹۵ ۱۲ آبان ۱۳۹۵ ۲۸ مهر ۱۳۹۵ ۲۶ مهر ۱۳۹۵ ۱۲ آبان ۱۳۹۵ مناقصه
PO1/11/95 ۲۶ مهر ۱۳۹۵ ۱۰ آبان ۱۳۹۵ ۲۶ مهر ۱۳۹۵ ۲۶ مهر ۱۳۹۵ ۱۰ آبان ۱۳۹۵ مناقصه
MP/10/95 ۱۴ مهر ۱۳۹۵ ۱ آبان ۱۳۹۵ ۱۴ مهر ۱۳۹۵ ۱۴ مهر ۱۳۹۵ ۱ آبان ۱۳۹۵ مناقصه
JA/09/95 ۱۴ مهر ۱۳۹۵ ۱ آبان ۱۳۹۵ ۱۴ مهر ۱۳۹۵ ۱۴ مهر ۱۳۹۵ ۱ آبان ۱۳۹۵ مناقصه
JA/08/95 ۱۴ مهر ۱۳۹۵ ۱ آبان ۱۳۹۵ ۱۴ مهر ۱۳۹۵ ۱۴ مهر ۱۳۹۵ ۱ آبان ۱۳۹۵ مناقصه
MP/02/95 ۱۴ مهر ۱۳۹۵ ۱ آبان ۱۳۹۵ ۱۴ مهر ۱۳۹۵ ۱۴ مهر ۱۳۹۵ ۱ آبان ۱۳۹۵ مناقصه
FD/07/94 ۱۴ مهر ۱۳۹۵ ۱ آبان ۱۳۹۵ ۱۴ مهر ۱۳۹۵ ۱۳ مهر ۱۳۹۵ ۱ آبان ۱۳۹۵ مناقصه
JA/04/95 ۱۲ مهر ۱۳۹۵ ۲۸ مهر ۱۳۹۵ ۱۲ مهر ۱۳۹۵ ۱۱ مهر ۱۳۹۵ ۲۸ مهر ۱۳۹۵ مناقصه
PO1/16/94 ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ ۱۴ مهر ۱۳۹۵ ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ ۱۴ مهر ۱۳۹۵ مناقصه
AA/15/94 ۲۰ شهریور ۱۳۹۵ ۳ مهر ۱۳۹۵ ۲۰ شهریور ۱۳۹۵ ۱۷ شهریور ۱۳۹۵ ۳ مهر ۱۳۹۵ مناقصه
AA/20/94 ۲۰ شهریور ۱۳۹۵ ۳ مهر ۱۳۹۵ ۲۰ شهریور ۱۳۹۵ ۱۷ شهریور ۱۳۹۵ ۳ مهر ۱۳۹۵ مناقصه
AA/26/93 ۱۵ شهریور ۱۳۹۵ ۲۹ شهریور ۱۳۹۵ ۱۵ شهریور ۱۳۹۵ ۱۴ شهریور ۱۳۹۵ ۲۹ شهریور ۱۳۹۵ مناقصه
DD/14/94 ۱۵ شهریور ۱۳۹۵ ۲۹ شهریور ۱۳۹۵ ۱۵ شهریور ۱۳۹۵ ۱۴ شهریور ۱۳۹۵ ۲۹ شهریور ۱۳۹۵ مناقصه
PO1/11/93 ۲۰ مرداد ۱۳۹۵ ۳ شهریور ۱۳۹۵ ۲۰ مرداد ۱۳۹۵ ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ ۳ شهریور ۱۳۹۵ مناقصه
PO1/03/95 ۲۰ مرداد ۱۳۹۵ ۳ شهریور ۱۳۹۵ ۲۰ مرداد ۱۳۹۵ ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ ۳ شهریور ۱۳۹۵ مناقصه
PO1/06/95 ۲۰ مرداد ۱۳۹۵ ۳ شهریور ۱۳۹۵ ۲۰ مرداد ۱۳۹۵ ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ ۳ شهریور ۱۳۹۵ مناقصه
PO1/17/94 ۱۶ مرداد ۱۳۹۵ ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ ۱۶ مرداد ۱۳۹۵ ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ مناقصه
فراخوان عمومی ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ ۲۶ مرداد ۱۳۹۵ ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ ۱۰ مرداد ۱۳۹۵ ۲۶ مرداد ۱۳۹۵ مناقصه
AA/23/93 ۱۵ تیر ۱۳۹۵ ۲۹ تیر ۱۳۹۵ ۱۵ تیر ۱۳۹۵ ۱۳ تیر ۱۳۹۵ ۲۹ تیر ۱۳۹۵ مناقصه
PO1/05/95 ۵ تیر ۱۳۹۵ ۲۱ تیر ۱۳۹۵ ۵ تیر ۱۳۹۵ ۵ تیر ۱۳۹۵ ۲۱ تیر ۱۳۹۵ مناقصه
AA/15/94 ۵ تیر ۱۳۹۵ ۲۱ تیر ۱۳۹۵ ۵ تیر ۱۳۹۵ ۵ تیر ۱۳۹۵ ۲۱ تیر ۱۳۹۵ مناقصه
AA/01/95 ۵ تیر ۱۳۹۵ ۲۱ تیر ۱۳۹۵ ۵ تیر ۱۳۹۵ ۵ تیر ۱۳۹۵ ۲۱ تیر ۱۳۹۵ مناقصه
DD/08/94 ۲ تیر ۱۳۹۵ ۱۹ تیر ۱۳۹۵ ۲ تیر ۱۳۹۵ ۱ تیر ۱۳۹۵ ۱۹ تیر ۱۳۹۵ مناقصه
JA/10/94 ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۸ خرداد ۱۳۹۵ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۸ خرداد ۱۳۹۵ مناقصه
تعداد نمایش:۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷
۱۶۳ مورد، صفحه ۱ از ۷
عنوانشمارهتاریخ شروع دریافت اسنادآخرین روز فروش اسنادتاریخ درج آگهی در روزنامهانتشار در سایتآخرین روز تحویل اسنادنوعوضعیت
مزایده شماره 01/93 ۱۵ فروردین ۱۳۹۴ ۲۲ فروردین ۱۳۹۴ ۱۵ فروردین ۱۳۹۴ ۱۶ فروردین ۱۳۹۴ ۲۳ فروردین ۱۳۹۴ مزایده
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به شرکت پایانه های نفتی ایران می‌باشد.