IOTC
» پیام مدیرعامل

پیام مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران

 

اسدروز

 

 

صنعت نفت ایران به رغم تنگناها و فشارهای اقتصادی و سیاسی که بر اقتصاد کلان کشور تحمیل شده است، توانسته با تکیه بر توانمندیهای تخصصی و دانش علمی و خیرهکننده تلاشگران خود، در مسیر پیشرفت گام بردارد و رشد، بالندگی و اعتلای نظام جمهوری اسلامی را در مسیر توسعه آینده همچنان تداوم بخشد و امروز با وجود چالشهای فراوان و اعمال فشارهای بینالمللی توانسته است با تکیه بر توان داخلی در تمامی حوزههای دانش و فنآوری، دستاوردهایی بزرگ برای کشور به ارمغان آورد.
تدابیر عالمانه مقام معظم رهبری و توجه ایشان به خودکفایی و خوداتکایی در تمامی حوزههای صنعت نفت، زمینه ترسیم افق روشن و پیادهسازی یک الگوی علمی در شرکت پایانههای نفتی ایران را فراهم نمود تا این شرکت در همسویی با ارتقای فرآیندهای تصمیمسازی با رویکرد کاهش هزینهها و استفاده بهینه از منابع مالی، با تکیه بر اندیشه و خرد جمعی و تشکیل کمیتههای تخصصی در حوزههای کلیدی، شاهد موفقیتهای چشمگیر در زمینه شناسایی تولیدکنندگان توانمند داخلی و بومیسازی قطعات و تجهیزات مورد نیاز در حوزههای ذخیرهسازی، اندازهگیری، خدمات دریایی و عملیات صادرات نفت خام و مواد نفتی و میعانات گازی باشد.
شرکت پایانه های نفتی ایران، با عنایات حق و با عزم، اندیشه و تلاش جمعی تمامی همکاران تلاشگر و همچنین حمایت مدیران ارشد صنعت نفت و کشور، ضمن تمرکز بر انجام ماموریت های اصلی خود در حوزه های عملیاتی و تخصصی دریافت، ذخیره سازی، اندازه گیری، صادرات و واردات نفت خام، مواد نفتی و میعانات گازی، با رویکرد سیستمی و نوین مدیریتی و تفکر راهبردی، علاوه بر ثبت رکوردهای چشمگیر در زمینه صادرات نفت خام و میعانات گازی، در زمینه بومی سازی کالاها و تجهیزات مورد نیاز عملیات پایانه های نفتی گام های موثر و مثبت برداشته است.

 

عباس اسدروز

مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران