IOTC

پایانه نفتی جاسک

شرکت پایانه های نفتی ایران مطالعات مفهومی و مقدماتی طرح استراتژیک احداث پایانه نفت و گاز در غرب شهرستان جاسک را به عنوان یکی از مهمترین پروژههای ملی در دست بررسی و اقدام قرار داده است.مسولیت ساخت مخازن ذخیره سازی با متن ( مهندسی و توسعه نفت)  مسولیت ساخت و احداث سیستمهای اندازه گیری و قسمت offshore پروژه به (POGC) شرکت نفت و گاز پارس محول گردیده، تاسیسات زیر احداث خواهد شد:

مخازن ذخیرهسازی نفتخام به میزان 10 میلیون بشکه و قابل توسعه تا 30 میلیون بشکه
گویهای شناور (SPM) جهت امکان صادرات 2 میلیون بشکه نفتخام در روز
بندر تدارکاتی برای پشتیبانی دریایی منطقه نفتی جاسک
سیستم تأمین و توزیع برق مورد نیاز منطقه
شهرک سازمانی شامل ساختمان های مسکونی، اداری، آموزشی، بهداشتی، تفریحی و انتظامی
فرودگاه مناسب برای پایانه نفتی